--Ads--

Agkidkiddaw ti dispensar ti bente cuatro anyos nga hacker kagiddan ti panangipudnonna iti pananghackna iti siam a pulo ket tallo(93) a website dagiti pribado a kompanya ken opisina gobyerno pakairamanan ti Peacekeeping Operations Center website ti Armed Forces of the Philippines, ti mail server ti National Security Council, ken ti recruitment website ti Philippine Army.

Malaskid iti dayta, imbinglay metlaeng daytoy a ti Senior Technology Officer ti maysa a news outlet nga agnagan ti Art Samaniego ti nangmandar kenkuana nga ihack dagiti sumagmamano a website nu sadino, maatap a timbtimbangenna nu kasano kadagsen ti akem ti ahensya sakbay nga agdesisyon nu iyaramidanna ti artikulo

Ti hacker ket nabigbig iti alyas a “Kangkong”.

Kagiddan dayta, kinuna ni alyas “Kangkong” a naamirisna ti nagbalin nga epekto iti militar ti pagilian ti pananghackna iti database ti Armed Forces of the Philippines(AFP).

Impettengna pay ti kinakurang iti cyber security ti pagilian nu sadino, kinunana a saan a maipangpangruna daytoy.

Kabayatanna,pinaglibakan met ni Samaniego ti akusasyon ni Kangkong ngem manamnama latta a mangipila ti National Bureau of Investigation(NBI) ti subpoena para iti naan-anay a panagpalawag daytoy.