--Ads--

Sinelebraran ti La Trinidad, Benguet ti maika-74th Foundation Day iti municipal grounds ita nga aldaw.

Naselebraran daytoy iti tema a “Pemidbid ni Edafuan, Mangibahed ni Kabasan” wenno “Recognizing our Roots, Building a Resilient Future.”

Daytoy nga okasyon ket nangrugi babaen iti “owik ritual” nu sadino indauloan ni Mayor Romeo Salda kaduana dagiti opisyales, elders, government unit employees ken daduma pay.

Karaman kadagiti aktibidad a naipatungpal ket parada, Kabayang Awards, Indigenous games, cultural activities ken daduma pay.

Kabayatanna, paset ti nasao nga okasyon ti trade fair a maang-angay iti La Trinidad Municipal Gym nga agleppas inton bigat.