--Ads--

BAGUIO CITY – Nangrugin ti operasyon ti Libreng Sakay para kadagiti Health Workers ken Authorized Person Outside Residence (APORs) ditoy Baguio City.

Daytoy ket iti sidong ti maikadua a phase ti Service Contracting Program ti Department of Transportation (DOTr) ken ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni LTFRB-Cordillera Regional Director Engr. Lalaine Sobremonte, naipaluspos ti pondo a dumanon iti P3-B idi napalabas a bulan para iti implementasyon ti nasao a programa.

Kinunana a dumanon iti 49 units ken 14 a ruta ti linukatan dagitoy a pakairamanan ti lima a ruta para kadagiti APORs ken siyam para kadagiti health workers partikular iti Baguio-Plaza-Trancoville, Baguio-Plaza-Irisan, ken Baguio- Plaza- Aurora Hill.

Dinakamatna a posible a manayunan pay dagitoy iti kanito nga adda dagiti dadduma kooperatiba a mangisubmitir iti papeles dagitoy tapnu makipaset iti daytoy a programa.

Kagiddan iti daytoy, guyguyuguyenna dagiti amin nga APORs nga agnumar iti daytoy nangruna ta nabiitda met a makita dagitoy a lugan agsipod ta adda ti tarpulin a nakakarga kadagitoy.

Mainaig iti daytoy, mamati ti maysa kadagiti drivers ti Libreng Sakay a dakkel ti tulong kadakuada ti nasao a programa agsipod ta saandan a parikot ti akomodarenda a pasahero.

Kinunana a saandan a masapul nga agbirok iti pasahero dagitoy nangruna ta narigat ita a makabirok iti pasaheros gapu paylang iti nalimitaran nga iruruwar dagiti tattao.

Kabayatanna, inaklonna a saan pay a naipaay kadakuada ti service fee dagitoy iti umuna a gundaway a panagserbi ken pannakaipatungpal ti nasao a programa.

Nupay kasta, kinunana a mangnamnama dagitoy nga iti panagkaisubli manen ti libreng sakay ket maawatda metten ti sweldo dagitoy.

Malaksid iti daytoy, kinunana nga inkari ti kooperatiba dagitoy iti pannakaipaay ti bayad ti serbisyo dagitoy.