--Ads--

Mangisayangkat dagiti dadakkel ken kangrunaan a shopping malls iti pagilian iti makabulan a nationwide sale inton March 2020.

Sigun kenni Department of Tourism (DOT) Secretary Bernadette Romulo-Puyat, panggep ti inisyatibo a maguyugoy dagiti gangannaet a turista a sumarungkar ditoy pagilian.

Kinunana nga impaay ti pribado a sektor ti kooperasyon dagitoy kadagiti programa ti gobyerno para iti panakaital-o ken panakapadur-as ti turismo ti pagilian.

Dinakamatna a maawagan ti nasao nga inisyatibo a Philippine Fun Sale ken ditoy nga aggigiddan nga ag-sale dagiti nasao a malls iti entero a pagilian.