--Ads--

BAGUIO CITY – Dakkel ti panagyaman ni Camille Ann Pulido kalpasan nga insubli ti pagwadan a taxi driver ti nabati a bagahe ti ikitna babaen iti tulong ti Bombo Radyo.

Segun kenni Pulido, naituding ti flight ti ikitna inton Lunes paturong sadiay US ngem nabati ti bagahe daytoy a naglaon kadagiti napapateg a kagawaan isut gapuna a nagpatulongda iti Bombo Radyo.

Kinunana a naituding kuman nga agbayad ti ikitna iti embahada ita nga aldaw ngem apagiso nga immawag kenkuana ti Bombo Radyo ken naipakammo nga insubli ti taxi driver ti kagawaan dagitoy.

Iti istasyon ti Bombo Radyo ket nagkita da Pulido ken ti taxi driver a ni Valerio Bayot Jr., driver ti Agajun Taxi nga addaan iti plaka nga AYT-812.

Inyawat met ni Pulido ti reward money para iti nasao a driver gapu iti panangisublina iti bagahe a naglaon iti titulo ti balay, gold necklace, wallet a naglaon iti dolyares, cellphone ken dadduma pay a napapateg a kagawaan.

Kinuna met ni Bayot a siguden nga agisubsubli daytoy iti kagawaan a mabatbati iti taxi-na.

Binalakadanna met dagiti pada a taxi drivers a nu adda ti mabati iti taxi dagitoy ket saanda a paginteresan ken isublida iti pudno nga agtagikua.

Ni Bayot ket 33-anyos, tubo ti Ilocos Sur ken residente ti Irisan, Baguio City, addaan iti uppat nga anak, ken agarup pito a tawenen nga agpaspasada iti taxi ditoy siudad ti Baguio.