--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a mannalon kalpasan ti maatap a panakalmesna iti Saltan River sadiay Taga, Pinukpuk, Kalinga idi Martes.

Nabigbig daytoy a ni Rocky Paul Pasingan, 35-anyos ken residente ti Ballayangon, Pinukpuk.

Maibasar iti report, nagturong ni Pasingan, ti kabsatna ken dagiti sumagmamano a kabagianda iti karayan tapnu agtiliw ti ikan.

Kabayatan ti panagtiliw dagitoy iti ikan ket timmakder ni Pasingan iti ngato ti maysa a bato ngem sadiay a naikadlis ken natnag iti karayan.

Dagus met daytoy nga inispal dagiti kakadwana ken itarayda iti Rural Health Unit sadiay Barangay Taga ngem indeklara ti attending physician a dead on arrival.