--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama a sumangpet ita a bulan ti 283, 000 a doses a maudia a batch ti bakuna nga Astrazeneca a ginatang ti lokal a gobierno ti Baguio.

Sigun kenni City Budget Officer Atty. Letecia Clemente, nasurok 97K a doses ti bakuna ti naipatulod iti siudad ken dumanonen iti P24-milyon ti naipaluspos para kadagiti bakuna.

impanamnama met ti City Health Services Office (CHSO) nga umdas ti bakuna a maipaay kadagiti umili a saan pay a nakaawat ti umuna ken maikadua a dose ti COVID-19 vaccine ken ti booster shots.

Maibasar iti datos, naipaayen ti siudad ti nasurok 99, 000 a doses ti bakuna manipod iti nasional a gobierno.

Mainaig iti daytoy, nakikoordinar metten ti lokal a gobierno iti Department of Health (DOH) para iti alokasyon dagiti sobra a bakuna ti siudad tapnu maipaay kadagiti LGUs nga agkurkurang iti suplay ti bakuna.

Iti datus ti CHSO, dumanonen iti nasurok 289-K ti nabakunaan ditoy siudad manipod iti populasyon a 374, 550 nu sadino, dumanon laengen iti nasurok 100-K ti nasken a mabakunaan tapno maragpat ti herd immunity iti siudad.