--Ads--

BAGUIO CITY – Naragsakan ni Baguio City Mayor Mauricio Domogan iti kaunaan a gundaway a panagsarungkar ni Presidente Rodrigo Duterte ditoy siudad kaggidan ti PMA Alumni Homecoming event ita nga aldaw.

Kinunana a maragsakan metlaeng daytoy iti panakilangen ni Pres. Duterte kadagiti opisyal ken sangaili ti siudad.

Kabayatanna, linagip met ti mayor ti kaunaan a gundaway a nagkadwaanda iti presidente idi daytoy pay laeng ti mayor ti Davao City.

Kinunana a nangrugi ti panaggayyemda kenni Duterte idi 1995 idi agkadwada a nagturong iti pagilyan a Japan.

Innayona a duwa laeng dagitoy a pinili ti Ministry of Japanese Government nga agturong sadiay.

Malaksid iti daytoy, kinunana a maysa metlaeng kadagiti napagsaritaanda kenni Pres. Duterte ket ti kampanya ti gobyerno kontra iti iligal a droga ken korapsyon.

Maipalagip a ni Pres. Duterte ti nagbalin a kangrunaan a sangaili iti PMA Alumni Homecoming, ken adopted member daytoy ti PMA “Dimasupil” Class of 1967.