--Ads--

BAGUIO CITY – Nangipila ni Mayor Benjamin Magalong iti kaso a panaglabsing iti Anti-Graft and Corrupt Practices Act iti kontra kadagiti maseknan nga opisyales ti DPWH- Baguio City District Engineering Office (BCDEO).

Ita laeng nga aldaw, nangisubmitir ken nagsapata ti Mayor iti City Prosecutor’s Office kas panagsagana iti pannakaipila ti kaso iti Ombudsman sadiay Quezon City.

Karaman kadagiti napilaan iti kaso da District Engineer Rene Zarate; Assistant District Engineer Glenn Reyes, tallo pay nga engineers ken ti administrative officer dagitoy.

Nangrugi ti nasao a kaso iti maatap a substandard projects ti DPWH BCDEO iti siyudad ti Baguio.

Kasruno met laeng daytoy ti inspeksiyon nga impatungpal ti mayor kadagiti nagduduma a proyekto nga ipatpatungpal ti DPWH-Baguio District engineering office ditoy siyudad ti baguio.

Immuna iti daytoy, namin-adu a dinellaw ken binallaagan ti siyudad ti nasao nga opisna gapu kadagiti saan a nasayaat a patrabaho dagitoy.