--Ads--

BAGUIO CITY – Tumultulong ti maysa a charity foundation ditoy lokalidad kadagiti Persons With Disabilities (PWDs) ken dadduma pay nga agkasapulan ita a panawen ti krisis gapu iti COVID-19.

Iti interbyu ti Bombo Radyo ken ni Virginia Gahid Canlas, manager ti nasao a foundation, kinunana a kangrunaan a tultulungan dagitoy dagiti ubbing para iti edukasion ken dagiti deaf.

Kinunana nga umaw-awatda iti donasion nga isu met ti iwarasda kadagiti benepisarioda.

Inlawlawagna a gapu ta suspendido dagiti klase ket agar-aramid dagiti kameng ti foundation kadagiti visual aids ken dadduma pay nga educational materials.

[Virginia Gahid Canlas, manager ti maysa a foundation ditoy lokalidad]

Kinunana a dagiti nasao a materiales ket mainaynayon kadagiti relief packs nga iwarwarasda kadagiti mapilpili a pamilia manipud Baguio City ken Benguet.

Innayon ni Canlas a door-to-door ti panangi-deliverda kadagiti relief packs a maiwarwaras kadagiti benepisario.