--Ads--

Mga ka-Bombo, agbalbalin kadi a parikut kadakayu nga aggayyem nu siasinu ti agbayad iti bill ti kanen yo kasta met ti pamilya yo nu rumwar kayu?

Ammo yu kadi nga sadiay South Korea ket nagbalin a pakaseknan daytoy ti maysa nga aggayyem.

Sigun iti 23-anyos a lalaki kanayun a daytoy ti agbaybayad iti bill ti kankanenda nga aggayyem kasta met nu adda ti pamilya daytoy.

Dumanon met iti agarup P13-K ti baybayadan daytoy.

Gapu iti dayta kiniddawna iti gayyemna kasta met iti pamilya daytoy a nu mabalin ket dagitoy met ti mangited iti tip kadagiti waitress.

Immanamong met ti pamilya ti gayyemna nu pay kasta, naamoanna nga agarup P50 laeng ti tip nga impaay ti pamilya ti gayyemna rason a nakarikna daytoy iti bain nangruna ket mabigbig ti panangipaayda iti nababa a tip kas panang-insulto.

Kinumpronta met daytoy ti lalaki iti gayyemna ken ditoy nga imbaga ti pamilya daytoy a saanda a kaugalian ti mangipaay ti tip.

Napagdesisyonan met ti lalaki nga isardeng ti panangilibre iti pamilya ti gayyemna ken ti kanya-kanya a panagbayad iti bill dagitoy.