--Ads--

SAUDI ARABIA- Pinasingkedan ti Department of Foreign Affairs (DFA) a karaman ti maysa a Filipina kadagiti pimmusay gapu iti nakaro a pudot kalpasan a nakipaset daytoy iti Hajj pilgrimage idiay Saudi Arabia.

Sigun kenni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nabigbig daytoy a pimmusay idi Hunio dise sais ken naamuan a nakabase daytoy idiay Riyadh.

Dagus met a naitabon daytoy kalpasan ti sumagmamano nga aldaw no sadino karaman daytoy kadagiti agarup lima gasut nga indibidual a pimmusay kalpasan a timmabunoda iti Hajj Pilgrims.

Imbilin met ti Department of Foreign Affairs a mangipaay ti Philippine Embassy idiay Saudi Arabia iti tulong para kadagiti Pilipino a nakipaset iti nasao nga aktibidad.//Rose