--Ads--

BAGUIO CITY – Mapattapatta a dumanon iti nasurok kumurang P100, 000 ti gatad ti nauram a kagawaan manipud iti maysa a balay sadiay Sitio in Pacda, Bulalacao, Mankayan, Benguet idi rabii.

Nabigbig ti agtagikua iti balay a ni Christina Benito, ken residente iti nasao a lugar.

Maibasar iti imbestigasyon, nakariing dagiti adda iti nasao a balay gapu iti panagtuktok iti ridaw dagiti kaaruba ken ti panagpukpukaw dagitoy a maur-uram ti balay dagitoy.

Dagus dagitoy a rimuar ken nagtitinnulonganda a nangsebseb iti uram babaen iti tulong ti BFP Mankayan.

Naideklara ti fire out iti alas dose trenta ti parbangon.

Awan met ti nadangran iti nasao nga insidente ken dukduktalen ti BFP nu anya ti rason ti nasao nga uram.