--Ads--

BAGUIO CITY – Kritikal ita ti kasasaad ti 22-anyos a lalaki kalpasan a nabagsol sadiay Shilan, La Trinidad, Benguet itay laeng nabiit. Nabigbig daytoy a ni Edison Curpoz Boadilla, mannalon ken residente ti Atok, Benguet bayat a ti suspek ket ni Recxson Domingo Boadilla.

Iti imbestigasyon ti La Trinidad Municipal Police Station, manarimaan ti panangan ti suspek iti maysa a restaurant idi sinumrek ti biktima ken ti kadwana tapno gumatang ti mineral water.

Inyawat ti biktima ti P1,000 iti crew ti restaurant ngem awan ti barya daytoy. Timmakder met ti suspek ken ditoy a nangisawang iti saan a nasayaat a sasao kontra iti biktima agingga a naadaanda ti saan a panagkinnaawatan.

Ginandat pay ti suspek a danugen ti kadwa ti biktima ngem nakaruar iti nasao a restaurant ngem sinurotna daytoy.

Sinurot met ti biktima ti kadwana ken ti suspek a rinumwar iti nasao a restaurant ken ditoy nga inkagumaanna nga anawaen dagiti duwa ngem binagsol daytoy ti suspek iti duwa agingga tallo a daras. Naitaray met ti biktima iti Benguet General Hospital nga iti agdama ket agpapaisidong iti operasyon. Naiturong metten ti suspek iti kustodiya ti La Trinidad Municipal Police Station.