--Ads--

PARACELIS, MT PROVINCE – Pimmusay ti maysa nga indibidual kalpasan a nalmes iti Siffu River idiay Bayongyong, Barangay Bananao, Paracelis, Mountain Province ita nga aldaw.

Maibasar iti report ti Paracelis Municipal Police Station, napan ti biktima ken ti kadwana iti nasao a karayan tapno pamagaen ti bukel ti mais ngem aksidente a nalmes daytoy.

Dagus met a nagdawat ti tulong ti kadwada ti biktima.

Impatungpal met ti pulis ti cardiopulmonary resuscitation (CPR) iti nalmes a biktima.

Naitaray metlaeng ti biktima iti ospital ngem naideklara a pimmusayen.

Sigun met iti maseknan a pamilya, ti biktima ket addaan ti heart failure ken madama ti medikasyonna.

Patien dagitoy a nagsagaba ti biktima ti heart attack bayat ti kaaddada iti karayan.

Nakumpirmar met iti medico-legal examination a ti ipupusay ti biktima ket gapu iti asphyxia secondary to drowning.