--Ads--

BAGUIO CITY – Nakatutok ti militar iti operasyon kontra iti panagaramid iti dakes dagiti kameng ti rebelde a New People’s Army.

Kasaruno apy laeng daytoy ti panangduktal ti militar iti kampo dagiti rebelde iti nagduduma a lugar iti masakopan ti Northern Luzon Command (NoLCom).

Segun kenni Isagani Nato, Command, Public Information Officer ti NoLCom AFP, nadiskubre ti 71st Division Reconnaisance Company ti 7th Infantry Division ti temporaryo a kuta dagiti NPA sadiay Besao, Mountain Province itay laeng nabiit.

Kinunana a narekober iti nasao a kuta ti maysa a load bearing gear, maysa a buffer spring para iti M16 rifle, maysa a pistol holster ken personal a kagawaan dagiti kalaban pakairamanan ti T-Shirt nga addaan iti NPA logo.

Dinakamatna nga idi met laeng dominggo ket nadukatalan ti Scout platoon ti 56th Infantry Battalion ti kampo dagiti NPA bayat ti panangipatungpalda iti combat clearing operation sadiay Brgy. Malinao, Gabaldon, Nueva Ecija.

Maipalagip nga idi sabado ket naaddaan iti engkwentro iti nagbaetan dagiti kameng ti 24th Infantry Battalion ken dagiti rebelde nga NPA sadiay Brgy. Danac West, Boliney, Abra.

Manarimaan ti panangipatungpal iti combat operations ti militar idi naranaanda dagiti kalaban agingga a naaddaan iti engkwentro.

Awan met ti naipadamag a pimmusay wenno nadangran iti nasao a rinnupak.

—————— Filipino translation ————-
BAGUIO CITY – Nakatutok ang militar sa operasyon laban sa paggawa ng karahasan ng mga kasapi ng New People’s Army.

Kasunod pa rin ito ng pagkubkob ng militar sa ilang kampo ng mga rebelde sa iba’t ibang lugar sa nasasakopan ng Northern Luzon Command (NoLCom).

Ayon kay Isagani Nato, Command, Public Information Officer ng NoLCom AFP, nadiskubre ng71st Division Reconnaisance Company ng 7th Infantry Division ang temporaryong kuta ng mga NPA sa Besao, Mountain Province.

Aniya, narekober sa nasabing kuta ang isang load bearing gear, isang buffer spring para sa M16 rifle, isang pistol holster at personal na kagamitan ng mga kalaban tulad ng t-shirts na may NPA logo.

Una nang kinubkob ng Scout platoon ng 56th Infantry Battalion ang kampo ng mga NPA habang nagsasagawa sila ng combat clearing operation sa Brgy. Malinao, Gabaldon, Nueva Ecija.

Noong Sabado din ay nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng 24th Infantry Battalion at mga rebeldeng NPA sa Brgy. Danac West, Boliney, Abra.

Nagsasagawa ng combat operations ang militar nang makasagupa nila ang armadong grupo.

Wala namang napaulat na nasawi o nasugatan sa sagupaan.