--Ads--

BAGUIO CITY – Nakemmeg ti maysa a lalaki kalpasan daytoy a naduktalan nga agminminas iti baet ti panakaipasardeng ti small scale mining activities sadiay Itogon, Benguet idi Biyernes, September 13.

Nabigbig daytoy a ni Anthony Naoy Sapian, 32, baro, tubo ti Tabuk, Kalinga ken residente ti Virac, Itogon, Benguet.

Maibasar iti report, nakaawat iti report ti Itogon Municipal Police Station nga adda ti maysa a lalaki a mapapati nga iligal nga agminminas.

Dagos a nagturong dagiti operatiba iti naireport a lugar ken sadiay a nakitada ni Sapian ngem timaray daytoy a naglemmeng iti maysa a pagtaengan.

Nupay kasta, simmuko metlaeng ti minero kalpasan nga inallukoy dagiti pulis.

Inaklonna met a mangisaysayangkat daytoy iti panagminas.

Nakompiskar kenkuana ti sumagmamano nga ebidensia ken naiturong daytoy iti kustodiya ti Itogon MPS para documentation ken panakaipila ti kaskenan a kaso. (-with Bombo Nikki Agsiweng)