--Ads--

BAGUIO CITY – Nailukat iti publiko ti Mirador Hill Peace Memorial a nakaitampokan ti Memorial Bell of Peace.

Paset daytoy ti panakalagip ti maika-75 nga anibersaryo ti panaggibus ti World War 2 babaen iti panakabomba ti Hiroshima ken Nagasaki sadiay Japan ken simbolo iti namnama para iti kappia iti sangalubongan.

Tampok iti memorial ti ‘torii’ a maysa a tradisyonal a gate ti Japan ken maysa a kampana a paset ti bomba a saan a bimtak a nasarakan iti nasao a lugar idi 1952.

Sumangsango ti torri gate iti deppaar ti lowlands ken iti Lingayen, Pangasinan a simmangladan ti tropa ti United States Army Forces in the Far East idi 1945.

Maipalagip nga idi December 1945 ket manarimaan ti panagrekober ti Baguio City ken ti Pilipinas manipud iti maikadua a gubat sangalubongan.

Nagbalin a lagip ti nasao a gubat ti maysa a bomba nga intinnag ti Amerika sadiay Mirador Hill idi 1944 ngem saan a bimtak a nagudwa ken napagbalin a dua a kampana a naaramat iti naispirituan nga aktibidad.