--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama a mailukat manen ti Mt. Pulag National Park sadiay Kabayan, Benguet para kadagiti lokal a turista kalpasan nga impalubos ti Provincial IATF ti panaglukat ti turismo iti probinsia.

Sigun kenni Mt. Pulag National Park Superintendent Emerita Albas, ur-urayenda paylaeng ti kumpirmasion ken direktiba ti Municipal IAFT ti Kabayan tapno mailukat daytoy kadagiti laeng lokal a turista.

Kinunana nga idi paylaeng napan a bulan a naisagana dagiti polisiya ken pagalagadan gaputa namin-uppat a daras a ginandatda nga ilukat ti Mt. Pulag ngem killaat nga immado ti kaso ti COVID-19 iti nasao a municipio.

Dinakamatna a limitado oras a panagtalinaed dagiti lokal a turista iti summit wenno tuktok ti nasao a bantay.

Inayonna a saan pay a maipalubos ti panag-check-in dagiti bisita kadagiti balay-pagdagusan ngem mairekrekomendar ti panagcamping kadagiti naituding a campsite ti Mt. Pulag.

Malaksid iti dayta, impettengna a posible nga ikalikagumda ti vaccination card wenno negatibo a resulta ti RT-PCR test/Antigen test sakbay a makapasyarda iti bantay.

Kabayatanna, kinuna ni Albas a manarimaan ita ti vaccination dagiti tourist guide tapno mapagsaganaanda ti umadanin a panaglukat ti Mt. Pulag.

Impettengna a saan a mandatory ti panagpabakuna dagiti tourist guide gaputa karbenganda nga agkedked iti daytoy.

Iti agdama ket awan pailaeng ti pinal a petsa iti panakailukat ti nasao a bantay ngem naipamnama nga aglukat daytoy para kadagiti lokal a turista iti kabiitan a panawen.