--Ads--

BAGUIO CITY – Temporaryo a nairekep ti Mt. Ulap Eco-Trail sadiay Barangay Ampucao, Itogon, Benguet nangrugi ita nga aldaw.

Maibasar iti public advisory ti Barangay Ampucao, daytoy gapu iti mapaspasaran a panagtudo, napigsa nga angin ken naulep a tangatang a gapuanan ti monsoon rains a pappapigsaen ni bagyo a Caloy ken Domeng.

Mabalbalakadan met dagiti turista, organizers ken tour operators a liklikanda pay laeng nga agturong iti nasao a disso agingga nga awan ti kabaruan a pakaammo ti lokal a gobyerno tapno mailiklikda iti peggad.

Maipalagup a maysa ti Mt. Ulap kadagiti pagayaat a pagturturongan dagiti hikers ken trekkers.