--Ads--

Manarimaan ti panangipatungpal ti Municipal Health Office-Sagada ti “safety measures” kontra iti pangta ti dengue ita a panawen ti panagtutudo.


Daytoy ket gapu iti ngumatngato a kaso ti dengue iti nasao a munisipyo.


Sigun iti Saint Theodore’s Hospital, nakairekordda ti walo a kaso ti dengue iti bulan ti Mayo iti agdama a tawen ken innem met a kaso agingga ita nga aldaw iti bulan ti Hunyo.


Inrugin ti Municipal Heath Office dagiti nagduduma a programa a kas ti panangiyemplementar ti 4S a pakairaman ti Search and Destroy, wenno ti panangdadael kadagiti posible a pagyanan ken pag-itlogan ti lamok, Secure Self Protection, Seek early Consultation ken Say Yes to Fogging.


Sigun kenni, Geraldine A. Alangui, Nurse III ti Municipal Health Office ti Sagada, nangiwarwarasda metlaeng kadagiti Information, Education Campaign wennu IEC Materials panggep iti dengue kadagiti residente ti nasao a munisipyu.


Imbinglayna pay a kanayun dagitoy a mangipatpatungpal ti vector surveillance ken Oplan Taob tapnu ad-adda a mapababada iti posibilidad a panagadu dagiti dengue vectors.


Aktibo met a makipaspaset ken supsuportaran dagiti residente dagiti nadakamat nga addang.//Via Christian Dion De Guzman, Local News Correspondent