--Ads--

BAGUIO CITY – Inrekomendaren ti Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) – Buguias ti panakaipila ti kaso a panaglabsing iti Presidential Decree No. 705 wenno ti Revised Forestry Code of the Philippines, partikular ti Section 77 ken Section 78 kontra iti Lepanto Consolidated Mining Company (LCMC).

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo, kinuna ni Rabindranath Quilala, dadaulo ti CENRO – Buguias a gapu daytoy iti panakadadael ti 10 a Benguet pine trees bayat ti panagaramid ti kompanya iti kalsada a paset ti panagtungpalda iti pammilin nga agaramidda iti mining waste water pipeline para iti waste water treatment daytoy.

Kinunana nga awan ti inala ti kompanya nga Environmental Compliance Certificate (CC)pud iti DENR wenno Certificate of Non-Coverage (CNC) manipud iti EMB para iti konstruksion ti nasao a proyekto nangruna ta agarup 700 meters ti kalsada nga ar-aramidenda.

Innayonna a nasken pay kuma a nagala ti kompanya iti cutting permit wenno ‘waiver’ para iti panakaparut dagiti maapektaran a kayo.

Gapu iti napasamak, inrekomendarda ti panakaipila ti kaskenan a kaso kontra iti LCMC ken idalanda ti nasao a banag iti Legal Division ti DENR-Cordillera bayat nga ipaayanda met iti kopya ti MGB ken EMB – Cordillera para iti kaskenan nga aksion dagitoy.

Inyunay-unay ni Quilala a no iti panagaramid ti opening para iti maysa a kalsada no daytoy ket saan a sumurok iti maysa a kilometro ket kasapulan nga agala iti ECC wenno CNC.

Immunan nga inkalintegan dagiti maseknan nga umili sadiay no apay a tubtubngaren ken binantayanda ti napasamak nga earthmoving activities sadiay.

Sigun iti maysa kadagitoy, saanda a kayat a madadael ti nasao a bantay nga agserserbi a pundasyon ti Proper Paco.

Dinakamatna a ti bantay ket sigud a Dam No. 3 ti Lepanto ngem kalpasan a pimtok iti 1981 ket nabaybay-an.

Kinunana nga in-inot a nagrekober ti nasao a paset ti bantay agingga nga adda dagiti timmubo a ruot ken dimmakkel dagiti saleng a kayo.

Innayonna a no itulokda ti panakapukan dagiti nasao a kayo ken ti panaka-bulldozer ti nasao a disso ket madadael ken maikkat ti pundasyon ti lugarda gaputa maadael to ti nasao a bantay.

—————– Filipino translation ———–
BAGUIO CITY – Inirekomenda ng Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) – Buguias ang pagsampa ng kasong paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines, partikular ang Section 77 at Section 78 laban sa Lepanto Consolidated Mining Company (LCMC).

Sa panayam ng Bombo Radyo kay Rabindranath Quilala, CENRO – Buguias head, sinabi niya na ang nasabing kaso ay dahil pa rin sa pagkakaputol ng 10 Benguet pine trees dahil sa paggawa ng kompanya ng kalsada na magbibigay-daan para sa ipapatayong mining waste water pipeline para sa waste water treatment ng mga ito.

Sinabi niya na walang kinuha na Environmental Compliance Certificate (ECC) o Certificate of Non-Coverage (CNC) ang kompanya para sa proyekto lalo na at halos 700 meters ang haba ng kalasadang ginagawa ng mga ito.

Dagdag pa niya, marapat lamang na kumuha ang kompanya ng cutting permit o ‘waiver’ para sa pagbunot o pagputol sa mga maaapektuhang puno.

Dahil dito ay inirekomenda ng nasabing opisina ang pagsampa ng kaukolang kaso laban sa LCMC na dadaan sa Legal Division ng DENR-Cordillera at bibigyan din nila ng kopya ang MGB at EMB – Cordillera para sa kaukolang aksyon.

Una nang inihayag ng mga residente doon kung bakit nila tinututulan at bakit nila binantayan ang earthmoving activities.

Ayon sa isa sa mga ito, hindi nila gustong masira ang bundok na nagsisilbing pundasyon ng Proper Paco.

Binanggit niya na ang bundok ay dating Dam No. 3 ng Lepanto pero matapos sumabog noong 1981 ay napabayaan.

Sinabi niya na unti-unti na ring nagrekober ang nasabing bahagi ng bundok hanggang sa tumubo ang mga damo at lumaki ang mga pine trees.

Aniya, kung papabayaan nila ang pagputol sa mga puno at pag-bulldozer sa lugar ay masisira at matatanggal ang pundasyon ng kanilang lugar.