--Ads--
photo cto

BAGUIO CITY – Iyap-apela manen dagiti maseknan nga umili sadiay Shilan, La Trinidad, Benguet ti naan-anay a panakaisardengen ti operasyon ti chicken dung trading iti nasao a lugar.

Iti naangay a public consultation sadiay Barangay Shilan iti panangidaulo ni Barangay Captain Jeffrey Maslag, kiniddaw dagiti umili ti panakairikep ken panakapapanaw dagiti chicken dung dealers.

Impetteng dagiti residente sadiay a namin adu a daras a naupayda kadagiti chicken dung dealers gapu iti saan a panagtungpal dagitoy iti panangikabil ti spray tapno maksayan ti bangsit dagiti lako dagitoy.

Insingasingda pay ti panakaiyakar ti lokasyon ti chicken dung trading iti disso nga awan unay ti babbalay tapno saanda a makaperwisyo kadagiti umili.

Naamuan a nagaplikar dagiti chicken dung dealers iti business permit sadiay Tublay a mangipalpalubos iti panagilakoda ti chicken dung ngem dagiti umili ti Tili, Shilan ti apektado gapo iti naangot a rugit ti manok.

Maiparang met ti dokumento ken desisyon dagitoy iti naituding a panagdenggeg inton bigat, September 18. (-with Bombo Florence Paytocan)