--Ads--

BAGUIO CITY – Binigbig ti DILG-Baguio City ti naaramidan ken akem dagiti barangay officials kabayatan ti COVID-19 pandemic.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio kenni City Director Evelyn Trinidad, kinunana a dakkel ken narigat ti nagbalin a responsibilidad dagiti barangay officials kabayatan ti pandemya.

Sigun kenkuana, nagserbida kas frontliners idi kapudputan ti nangato ken panagwaras ti kaso ti COVID-19.

Iti baet ti kinakurang ti manpower ken pondo dagitoy kabayatan ti pandemya, nabaelanda nga ipatungpal dagiti pammilin ti nasyonal a gobierno tapnu marespondean dagiti sakopda a barangay.

Karamanen nga indaoloanda ti personal a panakaipaay ti ayuda wenno tulong ken ti panakaiwaras ti Social Amelioration Program kabayatan ti pandemya.

Dumanon pay iti 386 nga barangay health emergency response teams ti nabukel dagiti 128 a barangay kabayatan ti pandemya iti baet a 1 tunggal barangay laeng ti sigud a maikalkalikagum.

Mangnamnama pay daytoy nga itultuloy dagiti barangay officials ti panangipaay ti serbisyo iti baet dagiti limitasyon iti mandato dagitoy.