--Ads--

Inwaragawag ti National Administration (NIA) nga agtaltalinaed a saan a naapektaran ti kaaduan kadagiti pasilidad ti irigasion ken maysa a porsiento laeng kadagiti pasilidad dagitoy ti naapektaran iti nakaro a pudot.

Sigun kenni Eduardo Guillen, Administrator ti National Administration (NIA), nasayaat ti panagsagana ti nasao nga ahensia babaen iti panagusarda iti teknolohia agraman ti Alternate Wetting and Drying (AWD) system a nakatulong iti ad-adu a pannakausar ti danum iti produksion ti agrikultura.

Inlawlag ni Guillen a ti Alternate Wetting and Drying (AWD) system ket ti panangiyakar ti danum iti sabali a lugar ken panangisubli manen, apaman a maubserbaran ti kinakurang ti danum kadagiti tallon.

Kabayatanna, inaguraran ti nasao nga ahensia dagiti baro a dam iti nadumaduma a lugar iti pagilian, pakairamanan ti Sulbec Dam iti Pasuquin, Ilocos Norte, Quipot Dam iti Quezon Province, Jalaur Dam iti Iloilo Province, ken dadduma pay.