--Ads--

Impakaammo ti Bureau of Fire Protection(BFP) a dagiti nag-upusan ti sigarilyo ti nangitunda ti panakauram dagiti sangapulo ket siam(19) a lugan iti extension parking area ti Ninoy Aquino International Airport(NAIA) Terminal 3 idi April 22.

Sigun iti imbestigasyon ti nasao nga ahensya, adu dagiti nakitada a nag-upusan ti sigarilyo iti mismo a nagrugrugyan ti uram.

Innayon dagiti maseknan nga opisyal nga awan ti nakitada a sabali a banag a posible a nagtaudan ti uram gapu ta awan metlaeng ti linya ti kuryente iti nasao a lugar.

Malaksid iti dayta, maibilbilang metlaeng a maysa kadagiti rason ti napartak a panagramaram ti uram ti napudot a panawen, napipigsa nga angin, ken nagango a ruot iti nakapasamakan ti insidente.

Kabayatanna, inkonsidera ti Bureau of Fire Protection (BFP) ti uram kas maysa nga aksidente ken saanda nga inrekomendar ti panakaipila ti kaso iti siasinoman.

Kagiddan dayta,nagpalagip dagiti kameng ti nasao nga ahensya iti publiko seknan iti umno a panagibelleng kadagiti nag-upusan ti sigarilyo.