--Ads--

BAGUIO CITY – Bambantayan ita ti Tourist Police Unit ti nagduduma nga illegal services a maidia-diaya iti Burnham Park, Baguio City.

Kairamanan daytoy ti illegal massage services, Henna tattoo, manicure and pedicure services, ken dagiti agilaklako ti nagduduma a makmakan.

Panggep dagitoy a papanawen dagiti iligal a mangipapaay ti serbisyo iti nasao a parke bayat a maur-uray ti panakaaramid ti ordinansa a mangipaay ti pannusa kadagiti indibidual a mangitultuloy iti iligal nga operasyon wenno serbisyo.

Kabayatanna, kinuna ni PMaj. Kurt Pacificar, dadaulo ti Tourist Police Unit nga adu ladta kadagiti park goers ken turista ti mangtagtagiragsak kadagiti nadakamat a serbiyo, maysa a rason nu apay a saan a malaplapdan dagitoy.//Bombo Jez Lapizar