--Ads--

BAGUIO CITY – Umaw-awat ita iti negatibo a komento iti social media ti nainget a pagalagadan ti siyudad ti Baguio iti panagala ti business permit.
Iti baet ti panagpalawag ken panangsungbat dagiti maseknan nga opisyales iti City Hall iti ugnayan nga impatungpal ti lokal a gobierno, adu latta dagiti saan a nakontento iti daytoy agsipud ta adu a pakaseknanda ti saan a nalawag a nasungbatan.
Ita a panawen ti pandemya, rumbeng nga agrekober ti tunggal pamilya.
Gapu iti daytoy, adu ti mangikagumaan a mangituloy ken mangipasdek iti negosyo ken pamastrekanda.
Nupay kasta, adu dagiti madisdismaya gapu iti nainget a pagalagadan nga ipatpatungpal ti lokal a gobyerno iti siudad ti baguio.
Daytoy ket gapu kadagiti requirement a kas iti building permit, parking area, ken dadduma pay a requirement.
Iti kinainget dagiti pagalagadan, arignan nga awan ti karbengan dagiti nakukurapay nga agnegosyo agsipud ta dagiti laeng nababaknang ti makabael kadagiti kasapulan a requirement.
Kaaspingna met laeng daytoy iti requirement iti panangibangon iti balay nga agkasapulan iti adu a requirement nga agkalikagum iti dakkel a paggastosan.
Kasano a makapagrugi ken sumayaat ti biyag dagiti nakukurapay ni ti mismo met a gobyerno ti arigna a manglaplapped iti daytoy?
Awan man wenno adda ti pandemya, rumbeng a nakasagana ti gobyerno a mangasistar kadagiti umili, saan a daytoy ti mangipaay iti dadagsen no di ket daytoy ti mangpalag-an iti panagbiyag dagiti umili.