--Ads--

Maysa a karit ti nalibeg a danum iti panagsarak dagiti otoridad iti bagi ni Veneizah “Kulasa” Atiwag a nalmes iti karayan idiay Barangay Tocucan, Bontoc, Mt. Province itay laeng agsapa.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni PMaj. Ryan Wakat,Chief of Police ti Bontoc Municipal Police Station, dua nga aldaw a napasaran ti panagtudo iti nasao a probinsya rason a saan a klaro ken nagbalin a brown ti kulay ti danum.

Maibasar iti imbestigasyon dagitoy, napan nagay-ayam ti 13-anyos a biktima kadwana ti dua pay nga ubbing a katawenanna metlaeng iti igid ti karayan nu sadino, naigalis ti nasao a biktima iti bato rason a natnag daytoy iti danum.

Innayon ni Wakat a pinadas ti dua a kakadua ti biktima a tulungan daytoy a maiturong iti sanglad ngem saandan a nagballigi gapu iti panangiduron kadakuada ti biktima paturong ti narabaw a paset ti karayan.

Sigun pay kenni Wakat, nupay natalna ti karayan, saan latta a naliklikan ti panakaiguyod ti biktima gapu ta addaan latta ti current ti danum ken nangruna ta ubing pay ti biktima.

Kabayatanna,daytoy ti kaunaan nga insidente ti panakalmes iti nasao a karayan iti agdama a tawen rason a maysa daytoy kadagiti banbantayan dagiti otoridad.//Bombo Rob Dominguez