--Ads--

BAGUIO CITY – Ad-adda a napintas ti panagtulnog dagiti vendors ken market goers kadagiti minimum health protocols a maipatpatungpal iti Baguio City Public Market.

Inaklon daytoy ni City Market Superintendent Marieta Alvarez iti interview ti Bombo Radyo Baguio.

Sigun kenkuana, maobobserbaranda ti panagtulnog dagiti market goers kas iti panagaramatda iti face mask ken face shield ken ti obserbasyon ti physical distancing kabayatan ti panagturongda iti merkado publiko.

Kinunana a malaksid iti agarup tallo nga stalls a naiparikkep sadiay kabayatan ti pandemya gapu iti panaglabsingda iti implementasyon ti minimum health protocols ket awanen ti naobserbaranda a saan a mangikal-kalikagum kadagiti pagalagadan ti gobierno.

Dinakamatna pay a regular ti panag-inspeksionda iti merkado publiko tapnu maobserbaran ti agtultuloy nga implementasyon dagiti pagalagadan nangruna ita nga mapasparasan ti pandemya.

Karaman kadagiti regular nga ipatpatungpalda ita ti disinfection ken panangpalagip kadagiti vendors ken stall owners tapnu masigurado ti kinatalged ti merkado publiko iti sakti ken dadduma pay.

Tinagiragsakna pay ti kooperasion dagiti stall owners gaputa araramiden metlaeng dagitoy ti biangda malaksid kadagiti ipatpatungpal ti gobierno tapnu mapagtalinaed ti kinatalged ti merkado publiko.

Kiniddawna pay agtultuloy nga obserbasyon dagiti maipatpatungpal nga minimum health standards tapnu malikliand dagitoy ti aniaman a pannusa.

VC ALVAREZ 1 (City Market Superintendent Marieta Alvarez )