--Ads--

BAGUIO CITY – Guyguyugoyen ti National Police Commission Cordillera dagiti tarigagayna ti agbalin a kameng ti pulisya a gundawayanda ti entrance examination nga isayangkatda inton Oktubre 22 ti agdama a tawen.

Segun kenni Soledad Benwaren, panakangiwat ti NAPOLCOM Cordillera, rumbeng a gundawayan daytoy dagiti agtartarigagay nga agbalin a panakabagi ti linteg nangruna ta agkurkurang ti pulis ditoy lokalidad.

Dinakamatna nga ita a tawen ket dumanon iti walogasut ti regionwide quota dagitoy.

Kinunana a mangrugi ti On-line Application Scheduling para iti PNP Entrance Exam inton Agusto 1 agingga Agusto 4 ngem aglukat ti sistema iti alas dose ti pangaldaw ti Agusto 1.

Kabayatanna, ti On-line Application Scheduling para iti Police Officer Exam ket inton Agusto 7 agingga Agusto 11 bayat a ti On-line Application Scheduling para iti senior police officer, inspector, ken superintendent exam inton Agusto 14 agingga Agusto 18.

Mangrugi met ti panangisumitir iti application inton Agusto 29 agingga Setyembre 25 ti agdama a tawen.