--Ads--

BAGUIO CITY – Imbinglay ti maysa a kailian a marine corporal ti rigat a napasaranda kabayatan ti kaaddada sadiay Marawi City.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Torogi D’Great ti Marine Battalion Landing Team – 10, kinunana a sagpaminsan laeng a makadigus dagitoy, manganda iti light meal, aginomda iti danum manipud iti tudo, ken dadduma pay.

Knunana a ti kasakitan a pagteng para kenkuana ket ti mapukawan iti kadwa, nangruna ta pito a kameng ti unit dagitoy ti pimmusay iti battlefield.

Knunana nga uray kayatda nga asitgan ken ispalen ti kadwada a matamaan iti bala ket saanda a maaramid gapu iti agtultuloy a panagpaputok dagiti kalaban.

Ibinglayna pay a nasakit ti panakapukaw ti kadwada a kaang-angawda laeng iti maysa a rabii ngem iti kaagsapaanna ket napapatay iti rinnupak.

Knunana nga adda ti maysa a batch dagitoy a kinulkulitda iti rabiina ken inalada ti ules daytoy gaputa awan ti ulesda iti sango, ken iti kaagsapaanna ket napapatay daytoy iti gubat.

Naamuan nga idi Hulyo 7 ket napabettakan iti granada ti tropa dagitoy kabayatan ti kaaddada iti maysa a pasdek ngem dagusda a nagsubli iti battle area kalpasan ti panagrekober dagitoy.

Rinambakanna ti kasangayna sadiay Marawi City ita nga Oktubre, kadwana dagiti dadduma met laeng a troopers nga addaan iti kasangay ita a bulan.

Ni Torogi D’Great ket manipud Bontoc, Mt. Province ken kameng ti special operation platoon ti Philippine Marines.

Manipud Tawi-tawi ket naipatulodda sadiay Marawi City kas augmentation force ti gobyerno.