--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama a dumanon iti nasurok uppat a ribo nga ubbing manipud iti nagduduma a Day Care Centers ditoy siyudad ti makipaset iti Silahis ng Pasko kas paset ti panangsarabu ti Baguio iti Paskwa inton bigat.

Sigun kenni Narciso Padilla, Executive Project Officer ti nasao a programa, kaaduanna nga ubbing a makipaset iti aktibidad ket agtawen iti uppat agingga iti lima, ken kadwa dagitoy dagiti nagannakda.

Kinunana nga agsuot dagiti ubbing iti nagduduma a namamaris a costumes.

Inlawlawagna a ti kangrunaan a kaipapanan ti Silahis ng Pasko ket aldaw para kadagiti ubbing kas maysa a kinabaknang a mensahe ti Paskuwa.

Dinakamatna a makoronaan kas Miss and Mr. Silahis ng Pasko ti innem a paris dagiti ubbing.

Nangrugi ti Silahis ng Pasko idi tawen 1972 ken nagbalinen a tinawen nga aktibidad iti sentro ti Baguio.

Maipatungpal metlaeng inton December 3 iti alas diyes ti agsapa ti PMA Cadets on the Park ken konsyerto dagitoy sadiay Melvin Jones Grand Stand ken Malcom Saquare Baguio City.

———————- Filipino translation ————
BAGUIO CITY – Inaasahang aabot sa higit 4, 000 na mga bata mula sa iba’t ibang Day Care Centers sa lungsod ang makikibahagi sa Silahis ng Pasko na bahagi pa rin ng pagbubukas ng Christmas in Baguio bukas.

Ayon kay Narciso Padilla, Executive Project Officer ng naturang programa, karamihan sa mga batang lalahok sa aktibidad ay edad apat hanggang lima, at kasama nila ang kanilang mga magulang.

Aniya, magsusuot ang mga bata ng makulay na mga costumes.

Ipinaliwanag naman nito na ang tunay na kahulogan ng Silahis ng Pasko ay araw para sa mga bata bilang isa sa mga kayamanang mensahe ng pasko.

Binanggit pa niya na kokoronahan din bilang Miss and Mr. Silahis ng Pasko ang anim na paris ng mga bata.

Nagsimula ang Silahis ng Pasko noong 1972 at naging taunang aktibidad sa sentro ng Baguio.

Samantala, gaganapin sa December 3, sa alas 10:00 ng umaga ang PMA Cadets on the Park at konsyerto ng mga ito sa Melvin Jones Grand Stand at Malcom Saquare, Baguio City.