--Ads--

KIBUNGAN, BENGUET- Nadiskubre ti nasurok P1.3 million a gatad iti dried marijuana stalks bayat iti naisayangkat a marijuana eradication idiay sitio Badeo, Kibungan, Benguet.

Balligi a nakumpiskar daytoy, babaen ti nagtipon a pwersa dagiti otoridad nga indauluan ti Kibungan Municipal Police Station, Benguet Police Provincial Office ken dadduma pay a yunit iti Benguet.

Nagresulta daytoy ti pannakadiskubre ti dua a plantasyon nga addaan ti 11,000 a grama iti nasao nga mula.

Dagus met a pinuoran dagitoy dagiti otoridad iti metlaeng nasao a lugar.

Nupay kasta, awan ti natiliwan dagitoy a cultivator wenno nagmula.