--Ads--

Nagpinnirma ti memorandum of agreement (MOA) wenno katulagan ti National Bureau of Investigation (NBI) ken ti Philippine Coast Guard (PCG) idi laeng kalman.


Panggep daytoy a mapasayaat ti panagtitinnulong ken koordinasionda kadagiti panagregget iti baybay ti Pilipinas.


Sigun iti National Bureau of Investigation, ti katulagan ket mangipasimudaag ti panagkumitda a mangpapigsa ti panagregget iti baybay ti Pilipinas pakairamanan ti panangduktal, panangusig, ken panangidarum kadagiti krimen a mainaig iti baybay.


Malaksid iti dayta, posible a ti katulagan ket mangpasayaat ti “efficiency” iti pananglapped kadagiti krimen.


Karaman kadagiti nakipaset iti panagpirma ket ni NBI Director Medardo de Lemos ken PCG Admiral Ronnie Gil Lavan.