--Ads--

BAGUIO CITY – Naiyawid manen ti munisipyo ti La Trinidad, Benguet ti National Gawad Kalasag Award para iti first to third class municipalities category kabayatan ti 21st National Gawad Kalasag Awarding.

Personal nga inawat dagiti opisyal ti La Trinidad ti nasao a pammadayaw iti panangidaulo ni Mayor Romeo Salda.

Sigun kenkuana, daytoy ti maikadua a gundaway a naawat ti munisipyoda ti National Gawad Kalasag Award manipud kadagiti 1,400 a first to third class municipalities iti pagilian.

Dinakamatna a ti P500,000 a gunguna a naawat ti ilida ket maaramat para iti panakapasayaat dagiti pasilidad, panakagatang dagiti kanayonan a kagawaan ken iti panakasustinir dagiti programa, proyekto ken aktibidad iti disaster risk reduction and management ti La Trinidad.

Bigbigbigen ti Gawad Kalasag dagiti nagduduma nga stakeholders iti pagilian nga addaan napintas a disenyo ken implementasyon kadagiti progvrama iti disaster risk reduction and management a mangsalsalwad kadagiti narisgo a komunidad manipud iti didigra.