--Ads--

BAGUIO CITY – Maipagpaganetget kadagiti amin Kristiano ti panang-awatda iti naun-uneg a wagas ti kaipapanan ti nangina nga aldaw kagiddan ti panakalagip iti maudi a lawas ni Hesu Cristo sakbay a nagungar daytoy.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Father Manuel Flores ti Diocese of Baguio, inlawlawagna a saan a masapol a tuladen wenno copy paste ti nagbalin a biag ni Hesus, nu di ket aramiden daytoy kas pagsarmingan tapno agtalinaed a natulnog nga agserserbi iti Apo.

Mainaig iti dayta, kinuna ti padi a saanda a guyguyuguyen dagiti Kristiano nga agpailansa met iti krus wenno aramiden iti bagi ti mismo a napasamak kenni Hesus.

Nupay kasta, dinakamatna nga iresrespetoda latta dagitoy a wagas ti panagpenetensya dagiti deboto.

Innayon ni Father Flores a kagiddan ti panagraira ti panagaramat kadagiti gadgets a pangvideo kadagiti paspasamak bayat ti Holyweek, insingasing daytoy a nasaysayaat nga isardeng paylaeng ken nasaysayaat nu i-immerse ti bagi kadagiti paspasamak.

Kabayatanna, saan pay a sigurado ti padi nu maituloy a maipatungpal ti stations of the cross partikular iti Sto. Thomas ngem dinakamatna nga adda ti maang-angay a prusisyon dagitoy nga adda ti pakainaiganna iti nasao nga aktibidad.//Bombo Rob Dominguez