--Ads--

BAGUIO CITY – Iyem-implementar ita dagiti ospital iti siudad ti Baguio ti “no confirmation/admission slip, no entry” policy para kadagiti non-emergency medical referrals, partikular dagiti agtataud manipud iti dadduma a rehiyon.

Inwaragawag daytoy ni Atty. Althea Alberto, Executive Assistant IV ti City Mayor’s Office kas kiddaw dagiti administrators dagiti ospital iti siudad.

Kinunana a limlimitaran dagiti ospital iti siudad ti panang-awatda iti patient referrals nga agtataud iti dadduma a rehion gapu iti mapadpadaanan a panagngato ti kaso ti COVID-19 kasaruno ti nakumpirmar a presensia ti napegpeggad a Delta variant.

Maikalkalikagum ti panangiparang dagiti non-emergency medical purposes nga agtaud iti dadduma a rehion iti pammaneknek ti confirmed medical appointments iti central triage ti siudad.

Kwalipikado a pammaneknek ti appointment ti text message wenno email a nakailanadan ti aldaw ken oras ti schedule, appointment slip wenno acceptance slip nga impaay ti doktor a pagpatamingan iti destinasyon a health facility wenno klinika.

Apaman nga agturong sadiay central triage dagiti travelers manipud iti dadduma a rehion para iti non-emergency medical purposes ket nasken nga agiparangda ti QR Code manipud iti hdf.baguio.gov.ph wenno saan ket vaccination QR passport wenno vaccination certificate malaksid pay iti proof of confirmed medical appointment.

Mailaksid met iti RT-PCR testing ti maseknan a pasyente a maiturong ditoy siudad no saan nga ikalikagum ti ospital wenno health facility a pagpatamingan daytoy.

Innayon pay ni Atty. Alberto a ti laeng pasyente ken maysa a watcher ti mailaksid iti testing requirement sadiay central triage no daytoy ket para iti hospital admission nga addaan ti confirmed appointment bayat nga amin a travel companions dagitoy ket nasken a mangiparang ti negatibo a resulta ti RT-PCR test.

Nupay kasta, ikalkalikagum dagiti dadduma nga ospital iti siudad ti ‘letter of acceptance’ a pinirmaan ti dadaulo ti ospital ken saanda a bigbigen dagiti medical appointments a nagtaud iti pribado a doktor para kadagiti pasyente nga agtaud iti dadduma a rehion.

Kabayatanna, dinakamat ni Atty. Alberto a dagiti travelers nga addaan ti medical emergencies ket maipaayaan ti unhampered passage wenno saan nga istrikto a panagdalan kadagiti border checkpoints.