--Ads--

BAGUIO CITY- Agtultuloy ti kampanya ti lokal a gobierno a mapapigsa ti health education seknan it panangliklik ken panagkontrol ti sakit a dengue iti Baguio City.

Kagiddan daytoy ti obserbasyon ti siudad iti Dengue Awareness Month iti umay a bulan babaen ti Ordinance No. 10-2007 nga inyulog ti lokal a konseho.

Panggep ti ordinansa a maksayan ti bilang ti makaptan ken matay gapu iti sakit nga dengue.

photo | Public Information Office – City of Baguio

Maibasar iti Monthly Disease Surveillance Report ti City Epidemiology and Surveillance Unit , ngimmato iti 115.51% ti kaso ti dengue manipod Enero agingga Mayo 7 ti agdama a tawen nu idilig iti kaso ti napan a tawen.

Dumanon iti 125 a kaso ti dengue ti nailista manipod Enero 1 agingga May 7, 2022 nga adayu a nangato iti 58 nga kaso a nailista manipod Enero 1 agingga April 23, 2022.

Naamoan a kadawyan met a ngumatngato ti kaso ti dengue iti maudi a dua a lawas ti bulan ti Mayo.