--Ads--

BAGUIO CITY – Umap-apela ti opisina ti Commission on Elections ti Atok, Benguet kadagiti umili sadiay a saan pay a nagparehistro nga agparehistrodan para iti maangay a Barangay ken SK Elections inton Oktubre 23 ti agdama a tawen.

Sigun kenni Atok Election Officer Geraldine Sison, sipod nanglukat ti registration idi Nobyembre ti napalabas a tawen ket bassit laeng dagiti nagparehistro iti opisina dagitoy pakairamanan dagiti agtutubo ken estudyante.

Kinunana nga adda pay dagiti aldaw nga awan ti nagturturong iti opisinada tapnu agparehistro.

Gapu iti daytoy, mangipatungpal ti nasao nga opisina iti offsite registration kadagiti babbarangay tapnu danunenda dagiti umili a saan a nakapagparehistro iti opisina dagitoy.

Kinunana nga inton Marso 13 agingga 18 ket agturongda sadiay Poblacion, Atok bayat nga inton Marso 20 agingga 25 ket agturongda sadiay Caliking, Atok, Benguet.

Kinunana a mabalin nga agturong dagiti umili manipod iti asideg a barangay a pakaipatungpalan ti registration.