--Ads--

BAGUIO CITY – Temporaryo a nasuspinder ti operasyon ti molecular laboratory ti Benguet General Hospital kasaruno ti panagpositibo iti COVID-19 dagiti medical technologist sadiay.


Sigun kenni Governor Melchor Diclas, malaksid iti panagpositibo dagiti sumagmamano nga empleyado ket under maintenance metlaeng ti laboratoryo gaputa nabayagen a maar-aramat daytoy.


Kinunana a maiturong paylaeng dagiti specimen a makolekto iti probinsiya ti Benguet sadiay Baguio General Hospital and Medical Center para iti pannakaduktal ken pannakasukimat ti resulta dagitoy.


Inaklonna pay a mabayagan ti pannakairuar ti resulta dagiti swab test a nakolekta manipud Benguet gaputa adu ti specimen a nasken nga ipangruna ti BGHMC.


Nupay kasta, impanamnamana iti umili a maisubli ti operasyon ti molecular laboratory apaman a maisimpa daytoy ken mailepas ti quarantine dagiti medical frontliners a nagpositibo iti COVID-19.