--Ads--

BAGUIO CITY- Saan paylaeng a maipatungpal ti optional a panagsuot ti facemask iti Baguio City.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Administrator Engineer Bonifacio Dela Peña a saan paylaeng a maitunos daytoy iti agdama a sitwasyon ti siudad.

Dinakamatna nga adda paylaeng ti uppat a kaso ti COVID-19 a mailislista ti siudad tunggal aldaw.

Inayonna nga agtultuloy pay ti panagala ti lokal a gobyerno ti contact tracer ken nurse a mangimaton iti nasao a virus.

Impettengna a nasken latta nga agsuot ti facemask iti indoor ken outdoor gaputa pammilin daytoy ti nasyonal a gobyerno.

Inyunay-unay ni Dela Peña nga uray pay ipalubos ti nasyonal a gobyerno a dagiti lokal a gobyerno ti mangamong nga agdesisyon seknan iti panagsuot ti facemask iti masakupanda a lugar ket pilien latta ti siudad nga ipatungpal ti mandatory a panagsuot ti facemask.

Impaganetgetna nga agingga nga adda ti presensia ti COVID-19 ket saan a maikkat ti panagsuot ti facemask gaputa agserbi daytoy kas proteksyon ti publiko.