--Ads--

KALINGA- Nadiskubre ti P1.2 million a gatad ti marijuana plants bayat iti naisayangkat a marijuana eradication idiay Barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga.

Naballigi ti nasao nga operasyon babaen iti panangidaulo ti Tinglayan Municipal Police Station, ken dadduma pay a yunit sadiay.

Ti nasao nga operasyon ket nagresulta iti pannakadiskubre ti maysa a plantasyon a namulaan iti 6,000 a puon ti nasao a mula.

Nupay kasta, awan ti natiliw a cultivator wenno nagmula.