--Ads--
photo | Tublay LGU

BAGUIO CITY – Tinubngar ti general manager ti maysa a kooperatiba dagiti mannalon iti Benguet ti diaya dagiti sumagmamano a lokal a gobyerno ken non-government organizations (NGOs) a gatangenda iti P10 ti tunggal kilo dagiti nateng dagiti mannalon iti Benguet, Ifugao ken Mountain Province wenno saan ket dawatenda dagitoy a libre.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo, kinuna ni Agot Balanoy a ti P10 ket nababa unay no idilig iti gastos dagiti mannalon iti panagmula dagitoy.

Dinakamatna nga iti karot ket aggasgastos ti maysa a mannalon iti P18-P20 nga adayo a nangatngato no idilig iti nasao a diaya a P10.

Sigun kenkuana, adu dagiti maaw-awatda a mensahe manipud kadagiti lokal a gobyerno sadiay lowland ken dagiti NGOs para iti nasao a diaya ngem ipetpettengda met a ti masurot latta ket ti sistema iti transaksion ti nateng.

Inlawlawagna a kaasi dagiti mannalon no saan a magatang dagiti natengda gaputa naggastos met dagitoy.

(ni Agot Balanoy, general manager ti maysa a kooperatiba dagiti mannalon iti Benguet)

Immunan nga inyawis ni Benguet Vice Governor Johnny Waguis ti panangilako dagiti mannalon iti nateng dagitoy iti provincial government ken kadagiti pribado a sektor.

Sungbatna daytoy iti pakaseknan dagiti mannalon ti nateng nga agparparikut iti nababa a presyo dagiti nateng nga agresresulta iti panakaibelleng ti dadduma kadagitoy.

Dinakamat ni Waguis a maidonar kas relief goods dagiti gatangenda a nateng manipud kadagiti mannalon.

Inlawlawagna a ti diayada ket P10 tunggal kilo para kadagiti nateng a saan a magatang iti BAPTC, La Trinidad Vegetable Trading Post ken iti Baguio City Public Market.