--Ads--

BAGUIO CITY – Umdas ti suplay ken pondo ti Department of Social Welfare and Development (DSWD)-Cordillera para kadagiti residente ti rehion nga apektado iti mapasparan a nepnep.

Iti eksklusibo a panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio kenni DSWD Regional Director Arnel Garcia, kinunana nga adda ti nakasagana a 25, 880 a family food packs nga aggatad iti P13-Milyon a maiwaras kadagiti maseknan nga umili ti rehion

Malaksid iti daytoy, adda ti stock ti ahensia a 30,000 a family food packs a maiwaras kadagiti umili nga agkasapulan iti posible pay nga idadalapos ti kalamidad kadagiti sumarsaruno a bulan

Kinunana a pangggep ti ahensia a tulongan dagiti pamilya a nadadaelan iti pagtaengan kalpasan a nailista ti 68 a patially damaged a babbalay iti rehion

Dinakamatna nga agtultuloy ti panangipaayda iti tulong kadagiti umili iti uppat a probinsia, pakairamanan ti Abra, Benguet pakairamanan ti siudad ti Baguio , Kalinga ken Mt. Province a kangrunaan a makapaspasar iti epekto ti nepnep

Iti kaudian a datos ti ahensia, 2, 466 a pamilya a buklen ti 9, 094 nga inndibidual ti naapektaran iti agarop dua a lawasen nga habagat ken iti dimmalapos a bagyo Fabian

Manipod met iti 2, 06 nga evacuation centers ti rehion, walo laeng kadagitoy ti maar-aramat babaen kadagiti 23 a pamilya a katukad ti 75 nga indibidual nga evacuees bayat a ti 200 a pamilya a bukbuklen ti 891 nga indibidual ket nagkamang kadagiti kakabagyanda

Agtaltalinaed a maysa ti pimmusay ken dua ti nadangran a nailista iti siudad ti Baguio kalpasan a natupakan ti kayo ti nagluganan dagitoy a taxi

Panggep met ti ahensia a mangipaay iti tulong pinansial iti pamilya ti pimmusay ken dagiti nadangran a biktima nga immunan nga inaramid ti maysa nga insurance company a nangipadanon iti kagedwa a milyon a pisos kadagiti biktima