--Ads--
photo | Sadanga MPS

BAGUIO CITY – Kinumpiskar dagiti otoridad ti P2.28-M a gatad dagiti marijuana bayat a tiniliwda ti lima nga indibidual iti response/interdiction operation nga insayangkat dagitoy sadiay Sitio Oowayen, Barangay Poblacion, Sadanga, Mountain Province idi agsapa.

Nabigbig dagiti natiliw a da Jonathan Fomanos Abella, 37, residente ti Gawana, Barlig, Mountain Province; Jeric Arzadon Sansano, 30, tubo ti Bonfal East, Nueva Vizcaya ngem agnanaed ita sadiay Fuyayeng, Bontoc, Mountain Province; Samson Amiling Damaso, 28, residente ti Samoki, Bontoc, Mountain Province; Sonny Kidit Kalaw, 36, residente ti Data, Sabangan, Mountain Province ken ti 17-anyos a barito a residente ti Batayan, Tadian, Mountain Province.

Nakumpiskar kadakuada ti 19 a pidaso ti marijuana bricks nga agdagsen ti agarup nasurok 19 kilograms ken aggatad ti P2.28-M.

Nakumpiskar pay kadagitoy ti nangisit a grandia van nga addaan plaka a POF 950, maysa a weighing scale, nagduduma nga IDs, 16 a basyo ti bala ti 9mm a paltog ken 9 a bala ti 9mm a paltog.

Maibasar iti report, manarimaan ti onsite inventory iti immunan nga operasyon sadiay Sitio Ampawilen, Poblacion, Sadanga a nakatiliwan ti tallo a taga-Kalinga ken nakakumpiskaran ti P18.48-M a gatad ti marijuana idi immasideg ti managan Rex Amiling Damaso kadagiti pulis a mangimanmando iti checkpoint sadiay ken impaka-ammona ti panagsagrap ti van dagitoy iti flat tire.

Nagresponde dagiti pulis ken nakitada ti nasao a grandia van a nakaparada iti igid ti national road nga addaan ti flat tire ken addaan lima a pasahero.

Indiaya dagiti pulis ti panangtulongda kadagitoy isut gapuna nga inlukat ti driver ti van ti ridaw ti lugan tapnu alaen ti spare tire.

Nupay kasta, simngaw ti naidumduma nga angot ti marijuana manipud iti lugan ken nakita ti yellow a sako a naglaon ti marijuana ken balbala iti asideg ti driver’s side ti lugan.

Gapu iti daytoy, dagus a nagpatulong dagiti nagresponde a pulis kadagiti kakadwa dagitoy a nagresulta iti panakakumpiskar dagiti kontrabando ken iti panakatiliw dagiti lima a pasahero ti van.