--Ads--

Nadiskubre ti P2.9 million a gatad ti marijuana plants bayat ti marijuana eradication sadiay Sitio Camayan, Tacadang, Kibungan, Benguet.

Sigun kenni Police Colonel Joseph P. Bayongasan, Provincial Director, nagballigi ti nasao nga operasyon babaen ti nagtipon a pwersa dagiti operatiba babaen ti panangidaulo ti Kibungan Municipal Police Station ken dagiti dadduma pay a yunit iti Benguet.

Nagresulta ti operasyon ti pannakadiskubre dagiti dua a plantasyon a namulaan 2500 a puon ti fully grown marijuana plants, bayat nga iti maikadua a plantasyon ket nadiskubre ti duapulo a kilo ti dried marijuana stalks.

Iti baet dayta, awan ti natiliwan nga agtagikua iti daytoy.