--Ads--
Agriculture Secretary Emmanuel Piñol

BAGUIO CITY – Mangipaay ti Department of Agriculture (DA) babaen kenni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol iti P20-M a tulong para iti siudad ti Baguio.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, nagkiddaw daytoy iti tulong kenni Secretary Piñol para iti panakaipasdek ti technology-based a piggery farm para kadagiti agtartaraken ti baboy ditoy siudad.

Kinunana a maipasdek ti nadakamat a piggery farm sadiay Nangalisan, Tuba, Benguet ken addaan daytoy iti kalawa a tallo nga ektarya.

Dinakamatna a nakasaritana metten dagiti opisyal ti Tuba mainaig iti nasao a programa ken impaay dagitoy ti pammalubosda.

Namnamaen ni Mayor Magalong nga iti las-ud ti uppat a bulan ket malpas ti piggery farm la ketdi ta awan ti rumsua a parikot.

Naamuan a maisayangkat pay ti technical inspection iti nasao a lugar inton July 23 para iti panggep a piggery farm.

Sigun pay iti ama ti siudad, ti P10-M ket para iti farm-to-market road bayat a ti nabati a P10-M ket para iti piggery farm.

Maipalagip a maipawilen ti panagtaraken ti baboy ditoy Baguio ken dagiti sigud nga agtartaraken ti baboy ti mang-okupar iti maipasdek a piggery farm sadiay Tuba, Benguet. (-with Bombo Irene V. Buenaventura)