--Ads--

Nadiskubre dagiti otoridad idiay Tinglayan, Kalinga ti dua a marijuana cultivation sites, bayat ti dua nga aldaw a drug operation dagitoy, itay nabiit.

Nakadiskubre dagiti nagtipon a pwersa ti 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company, Tinglayan Municipal Police Station ti dua pullo ket pito a pidaso ti Fully Grown Marijuana Plants nga agatad iti agarup P5 Million.

Maibasar iti report dagiti otoridad, pinarut ken inuram dagiti nasao a unit ti agarup sangapulo ket lima a pidaso ti fully grown marijuana plants nga agatad iti agarup P3 Million, iti umuna nga operation bayat a dumanon iti sangapulo ket dua a pidaso ti fullygrown marijuana plants nga agatad iti agarup P2 Million ti nadiskubre iti maikadua nga aldaw.

Kabayatanna, impatungpal ti Bakun Municipal Police Station ken dadduma a maseknan nga otoridad ti marijuana eradication sadiay Kayapa, Bakun Benguet, a nagresulta ti panakadiskubre ti agarup lima a ribu a pidaso ti fully grown marijuana plants iti maysa a communal forest nga agatad iti agarup P1 Million.

Dagus nga inuram ken pinarut dagiti maseknan a kameng ti pulisya dagiti marijuana plants iti isu metlaeng a lugar, kalpasan ti umno a dokumentasion.

Nupay kasta, awan ti natiliwan a cultivator ken makinmula kadagitoy.