--Ads--

BAGUIO CITY – Impeksa ti mangidadaulo iti transport sector ti Region 1 ken Cordillera
a dakkel a tulong koma a maaprubaran ti P14 -P15 provisional fare increase tapnu maksayan ti epekto kadagiti operators ken drivers ti agtultuloy a panagngato ti presyo ti petrolyo.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, binabbalaw ni ni Pat Evangelista ti kinunana nga palpak nga ayuda system ti gobierno.

Inlawlawagna nga awan ti pagdaksan ti implementasyon ken panggep ti LTFRB iti Libreng Sakay Program wenno ti Service Contracting Program gaputa matulongan ngem nasken koma nga ikonsiderada met ti epekto daytoy kadagiti drivers ken operators a saan mairaman iti programa.

Kinunana nga adu dagiti saan nga makwalipika kadagiti programa ti LTFRB nangruna ta marigatan dagiti dadduma iti requirements .

Imbinglayna dagiti apektado a tradisyonal a lugan a saan a makapagnumar iti service contracting gaputa arigna a kasapulan nga baknang dagiti operators gaputa kasapulan ti gadgets ken kontrata iti internet connection ken dadduma pay.

Saanen daytoy a maklaat nu adu dagiti saan nga agpasada gaputa awan met ti kaskenan nga aksion ti gobierno iti baet dagiti memorandum nga ipapaulog dagitoy.

Kabayatanna, dinayawna ti ordinansa ti siudad a mangipalpalubos iti donation box kadagiti parapubliko a lugan ngem saan latta daytoy nga umdas a mangsupusop iti agdama nga epekto ti nangato a presyo ti petrolyo.

Kinunana nga agtaltalinaed a kakompetensiada ti Libreng Sakay ken Service Contracting Program nangruna ta tsansaan met dagiti commuters nga aglugan kadagitoy gapu metlaeng iti epekto ti presyo ti petrolyo.